Mion-chaint na Midhe agus Uladh

Connradh na Gaedhilge (1905)

Pádraig Ua Dhubhthaigh
L. ii


Clár an Leabhair seo.Comhrádh eadar Beirt Fhear — Conversation between Two Men, 1.
An Aimsir — The Weather, 4.
An Chéad-phrionn — The Breakfast, 6.
An Meadhon Lae — The Dinner, 8.
Ag Cur Préataí — Planting Potatoes, 9.
Meathlaidheacht — Reaping, 13.
Ag Dul 'un a'Bhaile Mhóir — Going to Town, 15.
Ins an Bhaile Mhór — In the Town, 20.
Ag Teacht a Bhaile — Coming Home, 25.
Ag Teabhadh — Ploughing, 26.
Ag Bualadh Choirce — Threshing, 30.
Ar Sgoil — At School, 33.


L. 1


MION-CHAINT NA MIDHE.COMHRADH EADAR
BEIRT FHEAR.1. Go mbeannuighe Dia
dhuit ar maidin, a
Shéamuis.1. God save you this
morning, James.2. Dia 's Muire dhuit, a
Mhichil.2. God save you kindly,
Michael.3. Caidé mar tá tú
(= caidé an dóigh at'
ort, nó caidé an chuma
at' ort)?3. How are you?4. Go maith, go raibh maith
agat; caidé mar tá tú
fhéin?4. Well, thank you; how
is yourself?5. Comh fad is tá an
tsláinte aige duine,
chán fhuil gar a bheith
casaoid aige.5. So long as one has the
health, he has no need
to complain.6. Is fíor sin go deimhin,
chán fhuil fios ceithre na
sláinte aige duine go
mbíonn sé tamall gan í.6. That is true, indeed, a
person knows not the
want of the health until
he is awhile without it.7. Caidé mar tá sibh ar
aghaidh le bhur n-obair
thiar ann sin?7. How are you on with
your work over there?8. Támuid ar aghaidh go
maith, measaim go mbéidh
sinn réidh ar a' tseacht-
mhain seo.8. We are on well, I
think we shall be finished
this week.
L. 2


9. Is mór sin ar fad,
chár thosuigh mise go
dtí seachtmhain 's an lá
indiú.9. That is great entirely, I
did not commence until
this day week.10. Má leanann an aimsir
mar seo seachtmhain eile,
béidh am go leor againn
uilig.10. If the weather con-
tinues like this for an-
other week, we shall all
have time enough.11. Má bhíonn ar gcuid
coirce curtha againn Lá
Fheil' Pádraig, féadann
sinn a bheith buidheach.11. If we have our oats
sown at Patrick's Day,
we may be thankful.12. Chá bhéadh sé ró-ghasta,
dhá mbéadh sé curtha i
mbárach.12. It would not be too
soon, if it were sown to-
morrow.13. Chá dtig leis bheith ag
fearthainn i gcomhnaidhe.
Rinne sé níos mó fear-
thainn' ar a' bhliadhain seo
(= i mbliadhna) ná bliadh-
ain ar bith eile is cumhain
liom-sa.13. It cannot be always
raining. It rained more
this year than any other
year I remember.14. Caidé mar tá do chlio-
bóg óg ag obair?14. How is your young
filly working?15. Tá sí ag obair go ciúin,
acht amháin go bhfuil a
gualainn frithir, agus
b'éigean dúinn sgíste a
thabhairt dí go ceann
cúpla lá.15. She is working quietly,
but that her shoulder got
sore, and we had to give
her rest for a couple of
days.16. Chá leigeann tú a leas
iongantas a chur ann sin
mar tá sí óg bog.16. You need not wonder
at that, as she is young
and soft.17. Caidé an aois i bhfuil
sí anois?17. What age is she now?18. Dhá bhliadhain ar a' Bhéal-
taine seo chugainn.18. Two years next May.19. Tá sin óg amach (= an-
óg).19. That is very young.


L. 3


20. Cá huair a bhí tú ar an
mhargadh?20. When were you at the
market?21. Dia Luain seo thart.21. Last Monday.22. A' raibh margadh mór
agaibh?22. Had you a large mar-
ket?23. Is minic chonnaic mé
níos mó; acht bhí iarraidh
mhaith ar rud ar bith bhí ag
díoladh (= d'á dhíol) ann.23. I often saw bigger; but
there was a good demand
for anything that was
being sold.24. Caidé mar bhí na prea-
taí ag díol?24. How were potatoes
selling?25. Chá dtiocfadh liom-sa a
rádh ar dóigh (= go ceart).25. I could not say exactly.26. Chá raibh margadh lán
ann nuair d'fhág mise é.26. There was not a full
market when I left.27. Má leanann an aimsir
mar seo, fásfaidh an féar
comh maith nach n-aithneoch-
aidh tú i seachtmhain nó i
gcoi'cís é.27. If the weather con-
tinues like this, the grass
will grow so well, that
you wont know it in a
week or a fortnight.28. Tá dúil agam go raibh
cochán agus féar tirim
daor.28. I suppose straw and
hay were dear.29. Tá an t-eallach cortha
ins a' stábla; badh mhór
a' t-athrughadh dóbhtha a
fhághail amach ar an fhéar.29. The cattle are tired in
the stable; it would be a
great change for them to
get out on the grass.30. Tá an craiceann ag
sgoilteadh orthú le biadh
tirim.30. The skin is splitting
on them with dry food.31. Tá sé an t-am agam
dearcadh fá mo chuid fhéin
oibre anois.31. It is time for me to
look after my own work
now.32. Caidé tá tú a dhéanamh
indiú?32. What are you doing
to-day?33. Chán fhuil mé ag déa-
namh an dadadh go seadh
(go sé = go fóil), acht tá
mé ag dul anonn anois
a ghearradh na ndosán bhí
ag strócadh ceann na
gcapall fhad 's bhí siad
ag teanntadh ar an
cheann-iomaire.33. I am doing nothing
yet, but I am going over
now to cut the bushes
that were tearing the
horses' heads while they
were turning on the
headland.


L. 4


34. (1) Slán leat.
(2) Beannacht leat.34. (1) Safety with you.
(2) A blessing with
you. (= Good-bye).35. (1) Go dtéidh tú slán.
(2) Go soirbhighe Dia
dhuit.35. (1) May you go safely.
(2) May God prosper
you.AN AIMSIR.THE WEATHER.1. Tá cuma na fearthainn'
ar an lá indiú (= tá an
lá indiú cosmhail leis an
fhearthainn).1. To-day is like the rain.2. Is olc an cómhartha ar an
aimsir na faoileannáin a
fheiceáil ag dul thart ag
sgréacaidigh.2. It is a bad sign of
the weather to see the
seagulls going round
screaming.3. Tá fearthainn ins an
néal sin os nár gcionn.3. There is rain in that
cloud overhead.4. Tá eagla orm go mbéidh
sí seo 'na cioth throm.4. I am afraid this will be
a heavy shower.5. Tá an ghaoth 'anois a
ndeas.5. The wind is S.E.6. Tá sé ag cur go trom
anois.6. It is raining heavily now.7. Chá bhíonn acht cioth ann.7. It will be only a shower.8. Féach an ghrian ag teacht
fríd na néaltaíbh.8. See the sun coming
through the clouds.9. Tá teas go léor ann
anois, chun an mhéid a
fhliuch an fhearthainn a
thriomughadh.9. There is heat enough
now to dry all that the
rain wet.10. Tá sé ag dórtadh
anois.10. It is pouring now.


L. 5


11. Tá sé ag tógbháil na
gcloch ón talamh.11. It is lifting the stones
from the ground.12. Tá sé 'na lá bhreágh
anois ar fad.12. It is a fine day now
entirely.13. Chá bhíonn níos mó fear-
thainn' againn go ceann
tamaill.13. We shall have no more
rain for a while.14. Tá dubha ins an spéir.14. There is a darkness in
the sky.15. Tá cioth cloich-shneachta
ag teacht.15. There is a shower of
hail coming.16. Tá cloich-shneachta oir-
ead le (= comh mór le)
huibheachaibh ag tuitim.16. There is hail as large
as eggs falling.17. Tá sé ag éirghe cosmhail
amach le sneachta.17. It is getting very like
snow.18. Tá fuacht a' t-sneachta
ins an aer.18. The coldness of snow
is in the air.19. Bainfidh an sneachta an
ghoimhe as an aimsir.19. The snow will take the
venom out of the
weather.20. Beidh troigh ar doimhne
de shneachta amuigh ar
maidin20. There will be a foot of
snow out in the morning.21. Tá sé ag tuitim go
tiugh.21. It is falling quickly.22. Tá sé dh'á leaghadh anois.22. It is melting now.23. Tá sé ag sioc.23. It is freezing.24. Tá oighre ar an uisge.24. There is ice on the
water.25. Tá oighre ar an bhóthar
agus tá an bóthar sleamh-
ain.25. There is ice on the
road and the road is slip-
pery.26. Sin leac mór oighre.26. That is a great sheet
of ice.27. Tá sé comh tiugh agus comh
láidir le bórd.27. It is as thick and as
strong as a board.28. Tá sé 'tosughadh dh'á
leaghadh.28. It is commencing to
thaw.


L. 6


29. Béidh aimsir bhréagh
againn anois le congnamh
Dé.29. We shall have fine
weather now, with God's
help.30. Aimsir ghlan.
Aimsir fhuar.
Aimsir bhréagh.
Aimsir reodhach, shiocáin.
Aimsir cheodhach.
Aimsir fhearthainneach.
Aimsir shneachtach.
Aimsir fhliuch.
Aimsir the.
Aimsir ghrianmhar.
Aimsir ghaothach.30. Clear weather.
Cold weather.
Fine weathe.
Frosty weather.
Misty weather.
Rainy weather.
Snowy weather.
Wet weather.
Hot weather.
Sunny weather.
Windy weather.AN CHÉAD-PHROINN.THE BREAKFAST.1. Éirigh anois, béidh do
chéad-phroinn réidh ar a'
bponc.1. Rise now, your break-
fast will be ready im-
mediately.2. A' mbéidh faill (= am)
agam, píosa siubhail a
dhéanamh roimhe le mo
chéad-phroinn?2. Shall I have time to
have a walk before my
breakfast?3. Béidh; acht ná siubhail i
bhfad, bí astoigh (= istigh)
arís i ndeich mbimide.3. Yes; but do not walk
far, be in again in ten
minutes.4. A' mbéidh uibheacha bruith-
the agat?4. Will you have boiled
eggs?5. Tá na huibheacha seo ró-
bhruiththe.5. These eggs are too much
boiled.6. Tabhair an t-im sin damh
le do thoil.6. Give me that butter
please.7. An arán cruithneachta tá
'gat ar maidin?7. Is it wheaten bread you
have this morning?8. Shaoileas go mbadh mhaith
leat athrughadh.8. I thought you would like
a change.9. Tá sé i bhfad níos féarr
ná an t-arán geal.9. It is much better than
white bread.


L. 7


10. Tá níos mó láidreacht'
ann.10. It contains more nour-
ishment.11. Cuir tuilleadh ime ar
do chuid aráin.11. Put more butter on
your bread.12. Shaoilfeadh duine gur
ór a bhí inntí, tá tú comh
cúramach léithe.12. A person would think
it was gold, you are so
careful of it.13. Chá baoghal duit mise,
chá déanaim dearmad
orm féin.13. You need not fear for
me, I shall not forget
myself.14. Dóirt amach cupán eile
tae damh annseo, le do
thoil.14. Pour out another cup
of tea here, please.15. Sonas ar do láimh.15. Thanks.16. Ná cuir mórán uachtair
in mo chuid tae.16. Do not put much cream
in my tea.17. Tá an t-uachtar sin
láidir ar dhóigh ar bith.17. That cream is rich at
any rate.18. An maith leat mórán
siúcra?18. Do you like much
sugar?19. Ghnídh sponóg bheag gach
cupán damh-sa.19. A small spoonful to
each cup does me.20. Nach mbéidh cupán eile
agat?20. Will you not have an-
other cup?21. Ná líon an cupán sin
ar fad.21. Do not fill that cup
entirely.22. Cad chuige (= caidé an
fáth = cad as)?22. Why?23. Tá na cupáin seo an-
bheag.23. These cups are very
small.24. Tá siad mór go leór;
acht chán fhuil spéis agam
i n-a lán tae.24. They are large enough;
but I do not like much
tea.25. Chán gach (h)aon dhuine
a bhfuil an sgéal céadna
le rádh acú.25. It is not everyone has
the same to say.


L. 8


AN MEADHON LAE.THE DINNER.1. Tá an meadhon lae réidh
anois.1. Dinner is ready now.2. Chár shaoil mé go raibh sé
comh mall sin.2. I did not think it was so
late (i.e. the time of day).3. Tarraing do chathaoir i
n-aice an bhuird, agus suidh
síos.3. Draw your chair near
the table and sit down.4. Ná bíodh náire ort do
sháith a ithe.4. Don't be ashamed to
eat your fill.5. A' mbéidh tuilleadh feóla
'gat?5. Will you have more
meat?6. Chá bhíonn, tá mé buidh-
each dhíot; is feárr liom
beagán gabáiste.6. No, thank you; I prefer
a little cabbage.7. Seo dhuit tuilleadh muic-
fheóla.7. Here is more ham.8. Bhfuil an fheóil sin bruith-
the a sháith?8. Is that meat sufficiently
boiled?9. Béidh beagán anbhruithe
agam anois.9. I shall have a little soup
now.10. Déanfaidh sin.10. That will do.11. Tabhair beagán salainn
damh, le do thoil.11. Give me a little salt,
please.12. Tá mé réidh anois.12. I am finished now.13. Pláta.
Mias.
Sgála.
Sgian.
Sponóg.
Pícín.
Gloine.
Feóil.
Muicfheóil.
Caoirfheóil.
Préataí.
Gabáiste.
Iasg.
Priáil.13. A plate.
A dish.
A bowl.
A knife.
A spoon.
A fork.
A glass.
Meat.
Ham.
Mutton.
Potatoes.
Cabbage.
A fish.
Sauce.


L. 9


AG CUR PRÉATAÍ.PLANTING POTATOES.1. Spréidh an t-aoileach thart
chomhthrom agus ná fág cnap-
án (lumpán) dí gan
spréidheadh.1. Spread the manure
evenly and leave none of
it unspread.2. Measann tú go bhfuil go
leór aoiligh ann seo
'gainn?2. Do you think we have
manure enough here?3. Cá mhéad drill atá tú
'thabhairt leat do gach
sreath?3. How many drills are you
taking for each row?4. Tá mé ag tabhairt cúig
cionn; acht carna móra
tá ionntú seo.4. I am taking five; but
these are big heaps.5. Cá mhéad carn tá in gach
(h) aon ualach (lóda)?5. How many heaps are in
each load?6. Trí carna agus tá ceithre ual-
ach (lóda) in gach sreath.6. There are three, and
four loads in each row.7. Béidh sin 'na leasughadh
throm go leór.7. That will be a heavy
dressing enough.8. A' gcuirfidh tú cuid de
na préataí indiu?8. Will you plant some of
the potatoes to-day?9. Gan amhras. B'fhéad-
faidhe go mbéadh sé
seachtmhain go bhfuighmist
lá mar seo arís.9. Certainly. It might be a
week until we get a day
like this again.10. Is féarr an aimsir a
fhreastal nuair tá sí go
maith.10. It is better to attend
the weather when it is
good.11. Tosachaidh mé ag cur i
ndéidh a' mheadhoin lae.11. I shall commence to
plant after dinner.12. Béidh fear eile a cheithre
orm-sa a chuidiughadh liom
ann seo.12. I shall want another
man to help me here.13. Caithfidh mise a dhul suas
ann seo agus na buachaillí a
chur a leagan na bpór.13. I must go up here and
set the boys to lay the
seed.


L. 10


14. Anois, a bhuachaillí,
bhfuil sibh réidh a leagan
na bpréataí?14. Now boys, are you
ready to lay the pota-
toes?15. Bhfuil bráiscíní agaibh
uilig?15. Have you all aprons.16. Ná tabhair an iomad
leat, a bhuachaill, agus béidh
sé níos fusa dhuit siubhal.16. Don't take too much
with you, boy, and it will
be easier for you to walk.17. Ná leag pór ar bith nach
bhfuil fás ann.17. Do not lay a seed at all
that has not a bud.18. Caidé an fad leagfas
muid eadar gach (h) aon
phór?18. What distance shall we
leave between each set
(= seed)?19. Fágaidh aon orlach déag
eatorra.19. Leave eleven inches
between them.20. Coinnighidh na póir go
ceart i lár an eitrin.20. Keep the sets exactly
in the centre of the fur-
row.21. Nuair a bhéidheas deich
ndrillí is fiche leagtha
agaibh-se, tosachaidh mise
a chur falughadh (= folach).21. When you have thirty
drills dropped, I shall
commence to cover them.22. Cá mhéad lán práiscín
ghlacfaidh sé do gach
(h)aon drill?22. How many apron-fulls
will it take for each drill?23. A' nglacfaidh práiscín
amháin go dtí an ceann
eile thú?23. Will one apron take
you to the other end?24. Fáigfidh mé mála póir
ar an cheann-iomaire eile.24. I shall leave a bag of
seed on the other head-
land.25. Tá cuid agaibh-se ag
dul ró-ghasta agus chán fhuil
sibh ag fágáil i bhfois-
geacht amháin (= go comh-
throm) iad.25. Some of you are going
too quickly and you are
not dropping them
(= the sets) evenly.26. Táim ag tosughadh a chur
falughadh (= folach) orthú
anois.26. I am commencing to
cover them now.


L. 11


27. A' gcoinneochaidh duine
agaibh greim ar a' chapall
seo go dtiocfaidh sé
(ag) cleachtughadh leis an
obair?27. Will one of you hold
this horse until he gets
used to the work?28. Tabhair air siubhal ar
bhárr an drill, óir, dá
siubhalfadh sé ins an eit-
rin, chaithfeadh sé an pór
as a áit.28. Make him walk on
the top of the drill,
for, if he walked in
the furrow, he would
throw the seed out of
its place.29. Tabhair cead dó siubhal
leis fhéin anois go bhfeic-
fidh sinn caidé mar dhéan-
faidh sé.29. Let him walk by him-
self now until we see how
he will do.30. Tá sé ag dul ar aghaidh
go bréagh; féadann tú
dhul ar ais do do chuid
oibre anois.30. He is going on finely;
you can go back to your
own work now.31. Béidh an pháirc seo cur-
tha againn anocht.31. We shall have this field
planted to-night.32. Tá an pór uilig leag-
tha anois.32. All the seed is dropped
now.33. A' raibh go leór acú
do'n pháirc uilig?33. Had they enough for
the whole field?34. Bhí, mur chuir siad ró-
thiugh iad.34. They had, unless they
dropped them too
thickly.35. Gabh siar anois agus abair
leis na mbuachaillíbh dhul
isteach agus a séire (sui-
peár) a fhághail.35. Go over now and tell
the boys to go in and
get their supper.36. Béidh siad athásach sin
a chluinsint.36. They will be glad to
hear that.37. Tá mé deimhneach go
mbéidh siad cortha i
mbárach.37. I am sure they will be
tired to-morrow.38. Rinn siad obair mhaith ó
lá.38. They worked well all
day.


L. 12


39. Mura bhfuil tú ró-
phráidhinneach, d'fhéadfá
na drillí, tá le cur fal-
ughadh orthú agam, a áir-
eamh (chonntus).39. If you are not too busy,
you might count the
drills I have to cover.40. Tá cúig ceann déag
is fiche le cur falughad
orthú go seadh (go sé = go
fóil).40. You have thirty-five to
cover yet.41. Coinneochaidh sin tuair-
im dhá uair mé.41. That will keep me
about two hours.42. Béidh sé a cheithre ort
práidhinn a dhéanamh; chá
mhothuigheann tú an oidhche
ag teacht.42. You will want to hurry;
you will not find the
night coming.43. Badh mhaith liom a bheith
réidh roimhe leis an oidhche.43. I would like to be fin-
ished before night.44. Chán fhuil gnaithe (=
gnó) agam-sa bheith fánach
annseo, nuair nach bhfuil
dadadh le déanamh agam.44. I need not be waiting
here when I have no-
thing to do.45. Téidh agus cruinnigh suas na
málaí folmha ar fad, agus
tabhair isteach leat iad.45. Go and gather up all
the empty bags and take
them in with you.46. Bhfuair tú na málaí
uilig?46. Did you get all the
bags?47. Saoilim go bhfuair.47. I think I did.48. Caidé an méad tá le
déanamh anois agat?48. How much have you
to do now?49. Chán fhuil acht dul síos
agus teacht aníos uair amháin
agam.49. I have only to go down
and up once.50. Fanfaidh mise annseo
go dtiocfaidh tú aníos.50. I will wait here until
you come up.51. Tig leat 'chuidiughadh
liom na capaill a thabh-
airt a bhaile.51. You can help me to
take home the horses.52. Chuir sinn a lán ó thos-
uigh muid.52. We planted a good
deal since we started.


L. 13


53. Tabhair isteach an cap-
all seo agus bhéarfaidh mise
an ceann eile.53. Take in this horse and
I will take the other.54. Ná fág rud ar bith de'n
úghaim i do dhéidh.54. Don't leave any of the
harness behind you.55. Tá gach (h)aon cheann
díobhtha linn anois.55. We have them all now.MEATHLAIDHEACHT.REAPING.1. Geárr casán thart an
pháirc ar dtús.1. Cut a pass round the
field at first.2. Sin ball a bhfuil cuma
air go bhfuil sé abaidh.2. There is a spot that
appears to be ripe.3. Tá sé réidh le sgathadh.3. It is ready to shell.4. An céad ghaoth a thioc-
fas, sgathfaidh sí e.4. The first wind that
comes will shell it.5. Is féarr dúinn a ghearradh
anois.5. It is better for us to cut
it now.6. Glacfaidh mé sreath suas
fríd seo.

6. I shall take a swathe up
through this.7. Cia thógfas 'mo dhéidh?7. Who will lift after me?8. Tóg go glan anois é.8. Lift it cleanly now.9. Ná teana (= déan) na
purainn (= punainn) comh
mór.9. Don't make the sheaves
so big.10. Má ghnídh tú comh mór
iad, chá dtig leat síomán
(banda) a fhághail a
cheangailfeas iad.10. If you make them so
big, you cannot get a
band to bind them.11. Tá an t-arbhar seo
doiligh amach a bhaint.11. This corn is very diffi-
cult to cut.12. Tá bonn tiugh féir ar
an talamh seo agus baineann
sé an faobhar de'n speil
go gasta.12. There is a thick sole
of grass on this ground,
and it takes the edge off
the scythe quickly.13. An le cloich ghainimh
chuireann tú faobhar
uirthí?13. Is it with a sand-stone
you sharpen it?


L. 14


14. Chán fhuil gar dúinn
gearradh níos fuide suas
ann sin; chan fhuil se
abaidh.14. We need not cut
further up there; it is
not ripe.15. Tá coirce níos abaidhe
ag an cheann eile de'n
pháirc.15. There is riper corn at
the other end of the field.16. Cuir na purainn (=
punainn) seo as mo
bhealach.16. Put these sheaves out
of my way.17. Tosuigidh a cheangladh
anois.17. Commence to tie now.18. A' bhfuil sibh réidh a chur
suas na stocaí?18. Are you ready to put
up the stooks?19. Cá mhéad purann (=
punann) chuirfimid (chuir-
feas muid) i ngach ceann
acú?19. How many sheaves
shall we put in each?20. Cuiridh sé cinn déag agus
cuiridh tríphurann(= phun-
ainn) orra.20. Put sixteen, and put
three head-sheaves.21. Ceanglaidh iad ar
dhóigh nach séideochaidh an
ghaoth ar siubhal iad.21. Tie them so that the
wind will not blow them
away.22. A' bhfuil duine ar bith
ag cruinniughadh an tacair
inár ndéidh?22. Is there anyone gather-
ing the heads after us?23. Sin meathlaidheacht ghlan.23. That is clean reaping.24. Bhéadh sé níos fusa a
bhaint, dhá mbéadh an ghaoth
ag séideadh an choirce
ó'n speil.24. It would be easier cut,
if the wind was blowing
the oats from the scythe.25. Chán fhuil an ghaoth sin
olc ar chor ar bith.25. That wind is not bad
at all.26. Dhá mbéadh sí 'nár
n-aghaidh, béadh sé níos
measa.26. If it were against us, it
would be worse.27. Tá gráinne an choirce
sin cumtha go maith.27. The grain of that oats
is well formed.


L. 15


28. Badh chóir dó a bhualadh
go maith.28. It ought to thresh well.29. Badh chóir, má fhághann
se seachtmhain mar seo
ins na stocaíbh.29. It ought if it gets a
week like this in the
stocks.AG DUL 'UN A' BHAILE
MHÓIR.GOING TO TOWN.1. Tá sé an t-am a éirghe.1. It is time to rise.2. Caidé an t-am é?2. What time is it?3. Tá sé ceathramha go dtí
a cúig.3. It is a quater to five.4. Maise, tá sin moch; chár
eírigh mé indé go dtí
fiche bimide i ndéidh a
cúig.4. Well, that is early; I
did not rise yesterday
until twenty past five.5. Is cuma sin; tá níos
mó le déanamh indiú
agat ná bhí indé.5. No matter; you have
more to do to-day than
you had yesterday.6. Caidé tá le déanamh
indiú agam?6. What have I to do to-
day?7. Déan práidhinn anois agus
ársachaidh mé duid nuair
tá tú as leabaidh.7. Hurry now and I shall
tell you when you are up.8. Maise, a Shéamuis, bhí sé
doiligh d'fhághail 'do shuidhe
ar maidin.8. Well, James, it was hard
to get you up this morn-
ing.9. Chá leigeann tú a leas
iongantas a chur ann sin;
bhí mé as leabaidh mall
aréir.9. You need not wonder
at that; I was late out
of bed (= up late) last
night.10. Cá rabh tú aréir nó cá
huair a thainic tú a
bhaile?10. Where were you last
night, or what time did
you come home?11. Bhí me thall ag an fhaire
agus chá dtainic me a bhaile
go dtí a deích a chlog.11. I was over at the wake,
and I did not come home
until ten o' clock.


L. 16


12. A' raibh faire mhór
agaibh?12. Had ye a big wake?13. Chá raibh,agus anois b'fhéarr
liom-sa i bhfad gur fhan
me sa mbaile.13. No, and now I would
much prefer that I had
remained at home.14. Teana (déan) práidhinn
le do chéad-phroinn agus tabh-
air biadh do na capall-
aibh.14. Hurry with your break-
fast and feed the horses.15. Caidé chaithfeas me
dhéanamh ann sin?15. What must I do now?16. Caithfidh tú an capall
dubh a thabhairt chun
a' t-Sráidbhaile fa
choinne ualaigh (lóda)
guail.16. You must take the
black horse to Dundalk
for a load of coal.17. 'Bhfuil sé furus greim
a choinghbheáil ar an chapall
sin?17. Is it easy to hold that
horse?18. Tá sé furus go leór,
acht tabhair aire agus ná
buail leis an tslait ar
na hasnaíbh é.18. It is easy enough, but
mind and do not strike
him on the ribs with the
rod.19. Nach mbéidh tusa ag
teacht liom-sa?19. Won't you be coming
with me?20. Má shaoileann tú nach
mbéid tú ar son an
chapaill a choingbheáil.20. If you think you will
not be able to hold the
horse.21. Chán maith liom a dhul
liom fhéin, agus is féarr
duit a theacht liom.21. I do not like to go by
myself, and it is better
for you to come with
me.22. A' bhfuil tú chomh bog sin
go bhfuil eagla ort a
choingbheáil?22. Are you so soft that
you are afraid to hold
him?23. Nuair nach raibh sé
amuigh riamh roimhe, is
féarr duid fhéin a theacht
liom.23. As he was never out
before, it is better for
yourself to come with
me.


L. 17


24. Imthigh leat anois; béidh
mo chead-phroinn réidh go
haithghiorra, agus chá bhíonn
tusa réidh a theacht liom.24. Go away now, my
breakfast will be finished
soon, and you will not be
ready to come with me.25. Cá bhfuil sráthar a'
bheithigh?25. Where is the straddle?26. Nach dtig leat a fágh-
ail?26. Can you not get it?27. Caithfidh sé a bheith ins
an áit chéadna i bhfuair
tú an t-adhastar.27. It must be in the same
place as you got the
halter.28. Fuair mé an t-adhastar
ar pheig adhmaid i gcóir-
neál an stábla, acht chán
fhaca me an sráthar ann
sin.28. I got the halter on a
wooden peg in the corner
of the stable, but I did
not see the straddle
there.29. Má's sin a' dóigh, cuar-
tuigh fríd a' stábla eile.29. If that is so, search
through the other stable.30. Cá bhfuair tú é?30. Where did you get it?31. Fuair mé ins an stábla
céadna i bhfuair mé an
t-adhastar ann, acht ab é
go raibh an srathar fal-
uighthe (= foluighthe) le
cochán.31. I got it in the same
stable that I got the
halter in but the
straddle was covered
with straw.32. Nár dheas an áit sin a
fhághail?32. Was not that a pretty
place to get it?33. Chán mise d'fhág ann
sin ar dhóigh ar bith é.33. It is not I left it there,
at all events.34. Caidé eile adeirfeá?34. What else would you
say?35. Tabhair an capall thart
leat ar chúl an tighe.35. Take the horse round
behind the house.36. Rachaidh mise roimhe
leat, agus tarraingeochaidh
mé an trucaill amach as
tig na dtrucaill.36. I shall go before you,
and pull the cart out of
the cart house.37. Cuir an capall ar ais
isteach ann seo.37. Back the horse in here.


L. 18


38. Tar thart go dtí doras
an sgiobóil go bhfuighmid
cochán a chuirfeas muid
(sinn) ins a' trucaill.38. Come round to the
barn door, until we get
straw, that we shall put
into the cart.39. Rachamuid ar aghaidh
anois i n-ainm Dé.39. We shall start now in
the name of God.40. Cia tá 'na chómhnaidhe
ins a' tigh mór sin
thall?40. Who lives in that big
house yonder?41. Sin an áit i bhfuil
Séamus Mór, a pósadh
ar a' tseachtmhain seo
thart, 'na chomhnaidhe.41. There is where
Shemus Mór, who was
married last week, lives.42. Maise, a ndeir tú gur
pósadh é?42. Well, do you say that
he got married?43. Pósadh é, chán níos
moille nó Dia Máirt seo
thart.43. Yes, not later than
last Tuesday.44. Chaithfidh sé a bheith aosta
anois; is fada ó bhí mise
agus eisean ag dul ar sgoil
ar a'n iúl (= le chéile).44. He must be old now;
it is long since he and I
were going to school
together.45. An raibh tusa ag dul
ar sgoil ar a'n iúl leis?45. Were you going to
school along with him?46. Bhí go deimhin, agus bhí
seisean i bhfad níos mó
agus níos aosta nó mise.46. Yes, indeed, and he
was much bigger and
older than I.47. Cia shaoilfeadh sin?47. Who would think that?48. Cia pósadh leis?48. Who is he married to?
(lit. who was married to
him?)49. Le nighin Mhichil Bháin
thall ag bun a' tsléibhe.49. To Michael's Bawn's
daughter over at the foot
of the mountain.50. Caidé an fad i bhfuil
sé ó'n áit s' againne go
dtí an Sráidbhaile?50. What distance is it
from our place to Dun-
dalk?51. Tá dúil agam go bhfuil
sé seacht míle.51. I suppose it is seven
miles.


L. 19


52. Mílte Gaodhalach' nó
mílte Sasanach'?52. Irish miles or English
miles?53. Tá 's agat go maith
nach gconntusmuid le
míltibh Sasanach' ins an
cheanntar seo.53. You know well we do
not count by English
miles in this district.54. Siud an lán mara (an
taoide).54. Yonder is the tide.55. Cá bhfuil sé? Chán
fheicim e.55. Where is it? I do not
see it.56. Nach bhfeic tú é ar thaoibh
do láimhe clé de Mhóta
Dhealgain?56. Do you not see it to
the left of Castletown
Moat?57. 'Tchíim anois é; acht chá
dtiocfadh liom a' chéad
uair (= ar dtús) mar
bhí an ghrian ag lonn-
radh ró-láidir in m'
aghaidh.57. I see it now; but I
could not at first, as the
sun was shining too
strongly in my face.58. Is fada ó bhí Cú-Chulainn
'na-chomhnaidhe thuas ann
sin.58. It is long since Cu-
chulainn was living up
there.59. Cia atá 'na chomhnaidhe
ann anois?59. Who lives there now?60. Albanach, agus chá leig-
feadh sé thú taobh istigh
de na geataíbh.60. A Scotchman, and he
would not let you inside
the gates.61. Is iongantach sin ar
fad.61. That is wonderful
entirely.62. Má's iongantach,is fíor
é.62. If it is (= though)
wonderful, it is true.63. Chá leigeann sé a leas
a bheith comh cruaidh, óir
béidh an Móta ann sin
'na dhéidh.63. He need not be so
hard, as the Moat will
be there after him.64. Chán amharcann sé mar
sin do neithibh.64. He does not take the
same view of things.65. Seo roilig Dhúin Dheal-
gain.65. This is Castletown
graveyard.


L. 20


66. Is iomdha duine 'na
luighe taobh istigh de'n
bhalla.66. Many a person lies in-
side that wall.67. Béidh sin deireadh dhuinn
uilig.67. That will be the end
of us all.68. Caidé an seórt oibre
atá ag dul ar aghaidh
amuigh ann sin?68. What sort of work is
going on out there?69. Sin an áit i ndéantar
na blící (= brící).69. There is where the
bricks are made.70. Támuid i bhfogus do'n
bhaile mhór anois.70. We are near the town
now.INS AN BHAILE MHÓR.IN THE TOWN.1. Baile an Sráidbhaile atá
ag dul ar fheabhas gach
a'n lá.1. Dundalk is a town that
is improving every day.2. Sin margadh na bpréataí.2. There is the potato
market.3. Tá Margadh mór ann sin
cheana.3. There is a big market
there already.4. Nuair rachfas muid
(sinn) suas ann seo, caith-
fidh sinn teanntadh taobh
na láimhe clé le dhul chun
a' chéibh.4. When we go up here,
we must turn to the left
to go to the quay.5. Thíos ann sin gheobhas me
an gual.5. Down there I shall get
the coal.6. Caidé an seort cártha é
sin?6. What sort of a pillar is
that?7. Sin cuimhneachán do thóg
muintir a' tSráidbhaile
le cuimhne fear Naochad a
hOcht.7. That is a monument the
people of Dundalk have
erected to the memory
of the men of '98.8. Go ndéanaidh Dia tró-
caire ar anamnaibh na
bhfear agus na mban d'éag
“Ar son Creidimh agus
Tíre.”8. May God have mercy
on the souls of the men
and women who died
“For Faith and Father-
land.”


L. 21


9. Caidé an fad a bhfuil
sé anois ó seo do'n chéibh?9. What distance is it now
from this to the quay?10. Seo an áit i ndíoltar
an gual.10. Here is the place where
the coal is sold.11. Is feárr duit tuirlint
(theacht anuas) ann seo agus
greim cinn a thabhairt ar
an chapall.11. It is better for you to
get down here and to
hold the horse by the
head.12. Tabhair an trucaill
anonn ar an taoibh thall
de'n droichead tomhaiste.12. Take the cart over to
the far side of the weigh-
bridge.13. Cuir an trucaill ar
ais ar an droichead.13. Back the cart in on the
bridge.14. Bain amach slabhraidhe.
an bhrístín agus iall an bhuilg.14. Take out the “brit-
cheen” chains and the
belly-band.15. Taem* (= tabhair damh)
an bata sin go gcóirighe
mé faoi'n trucaill é.15. Give me that stick
until I fix it under the
cart.16. Caidé an fáth a ndean-
faidh tú sin?16. Why will you do that?17. Chun an comhthrom
(truime) a thabhairt ó
dhruim an chapaill agus a
leigint ar an droichead
tomhaiste.17. To take the weight
from the horse's back
and let it rest on the
weigh-bridge.18. Mur ndéanfá sin, chá
dtiocfadh leat an tru-
caill a thomhas go ceart.18. Unless you did that,
you could not weigh the
cart exactly.19. Seo chugainn an fear
a líonfas an gual.19. Here is the man that
will fill the coal.20. Bhí sinn ag fuireach
leat.20. We were waiting for
you.21. A' raibh sibh i bhfad ann
seo?21. Were you long here?22. Ó cheathrama go dtí a
naoi.22. Since a quarter to nine.*Also téam, théam, tadhm, and tham.


L. 22


23. Dhá mbéadh sibh ann seo
cúig bhimide níos guiste,
béidhinn-se ann seo.23. If you had been here
five minutes sooner I
would have been here.24. A' ndeir tú sin?24. Do you say so?25. Téidhim fá choinne mo
cheadphroinne ar a fiche
bimide go dtí a
naoi.25. I go for breakfast at
twenty to nine.26. Caidé an comhthrom
(truime) atá 'san tru-
caill sin?26. What weight is that
cart?27. Sé chéad, trí ceathramha.27. Six cwt., three qrs.28. Sin an comhthrom
(truime) céadna bhí sé
an uair dheireannach bhí
mé ann seo.28. That is the same weight
it was the last time I was
here.29. Cóirigh na slabhraidhe
sin agus tabhair an tru-
caill anonn ar a' taoibh
thall de'n charn sin guail.29. Fix those chains and
take the cart over to the
far side of that heap of
coal.30. An é seo an gual a
líonfas muid (sinn)?30. Is this the coal we shall
fill?31. 'Seadh; agus gual maith
at' ann.31. Yes; and good coal it
is.32. Ár ndóigh, badh chóir dó;
nach bhfuil tú ag baint
sgilling' is ponta an
tonna as?32. Sure, it ought; are you
not charging 21s. per
ton for it?33. Cia d'ársuigh sin duit?
Measaim go rabh duine
inseach (= éigean) ag
fochmaid fút.33. Who told you that? I
think some one has been
mocking you.34. Caidé tá tú a bhaint
as, mar sin?34. What are you charging
for it, then?35. Naoi sgillinge déag an
tonna.35. 19s. per ton.36. Tabhair an t-sluasad
sin anall agus tosuigh d'á
líonadh.36. Take over that shovel
and commence to fill.


L. 23


37. Ná caith na ceannaí
móra isteach comh garbh
nó caithfidh tú an tóin as
mo thrucaill.37. Don't throw the big
lumps in so roughly or
you will throw the bot-
tom out of my cart.38. Chá leigeann tú a leas
greim eagla a bheith ort,
óir is iomdha trucaill thig
isteach ann seo gach lá,
agus is beag acú théid amach
gan a tóin.38. You need not be one bit
afraid, for many a cart
comes in here every day,
and few of them go out
bottomless.39. 'Saoileann tú caidé
an méad guail tá 'gam
ar a' trucaill sin anois?39. How much coal do you
think have I on that cart
now?40. Tá tuairim dhá chéad
déag.40. About 12 cwt.41. Saoilim go bhfuil an
capall sin ar son cúig
céad déag a tharraint.41. I think that horse is
able to draw 15 cwt.42. Tá cúig céad déag
agat anois.42. You have 15 cwt. now.43. Tabhair an trucaill ar
ais ar an droichead go
dtómhas muinn an gual.43. Take the cart back to
the bridge till we weigh
the coal.44. Tá cuig céad déag is
ceathramha 'gat. Adtabh-
arfaidh tú an cheathramha
leat?44. You have 15 cwt. 1 qr.
Will you take the
quarter?45. Tá sé comh maith damh;
chán fhiú mo shaothar a
thligean ( = theilgean =
a chaitheamh) de.45. It is well for me; it
is not worth my while to
throw it off.46. Tarraing ar agaidh an
capall anois.46. Pull on the horse now.47. Féadann tusa dhul ar
agaidh anois agus béarfaidh
mise ort ( = gabhfaidh
mé thú, buailfidh mé
suas leat) suas an
baile.47. You may go on now
and I shall overtake you
up the town.


L. 24


48. An rabh tú i bhfad ag
fuireach ann seo?48. Were you long waiting
here?49. Tá mé ann seo tuairim
cuig bimide déag.49. I am here about fifteen
minutes.50. Chá dtiocfadh liom-sa a
fhághail ar siubhal níos
guiste.50. I could not get away
sooner.51. Nuair chuaidh mé isteach
a dhíol ar son an ghuail,
bhí a seacht nó a hocht
cloigne roimhe liom,
agus b' éigean damh fan-
acht ar mo sheal.51. When I went in to pay
for the coal, there were
seven or eight before me,
and I had to wait for my
turn.52. Rachamuid ar aghaidh
anois agus gheobhaidh sinn ár
meadhon lae; tá mé
deimhneach go bhfuil do
ghoile agat anois.52. We shall go on now
and get our dinner; I
am sure you have your
appetite.53. Rachaidh mise ar aghaidh
agus gheobhaidh mé stábla
do'n chapall, agus téidh
thusa agus órduigh meadh-
on lae dúinn.53. I shall go and get a
stable for the horse, and
let you go and order
dinner for us.54. Ar fhág tú féar tirim
a sháith aige?54. Did you leave him
enough hay?55. A' bhfaca tú duine ar
bith amuigh indiú a raibh
aithne agat air?55. Did you see anyone
out to-day whom you
knew?56. Chonnaic mé cúpla
daoine comhursanaighe
thuas ag an áit i ndíoltar
an cochán.56. I saw a couple of
neighbours up where the
straw is sold.57. Teana (= déan) do
sgíste ann seo agus bhéar-
faidh mise an capall
anuas.57. Rest yourself here and
I shall take down the
horse.58. A' dtabhairfidh tú rud
ar bith eile a bhaile leat
indiú?58. Will you take anything
else home to-day?


L. 25


59. Saoilim go bhfuil ualach
go leor againn cheana.59. I think we have load
enough already.60. Tá cruinniughadh mór
thíos ann seo roimhe
linn.60. There is a big throng
down here before us.61. Tá an tsráid cumhang
ann seo; coinnigh greim
chruaidh ar na córdaíbh.61. The street is narrow
here; keep a tight grip
on the reins.AG TEACHT A BHAILE.COMING HOME.1. Caithfiomuidne aire a
thabhairt dúinn fhéin, nuair
rachfas muid (sinn) comh
fada le droichead an
bhóthair iarainn.1. We must watch our-
selves when we go as far
as the railway bridge.2. Chá dtig leat an traen
a fheiceáil leis na crainn
go dtí go mbéidh sé le
do thaoibh.2. You cannot see the
train, on account of the
trees, until it is beside
you.3. Bhí me ag teacht ann seo
lá amháin le capall óg,
agus go díreach nuair
bhí mé faoi 'n droichead
chuaidh traen thart le
tarann (= torann) cos-
mhail le táirneach, agus
acht ab é go rabh mé réidh
ar a shon, bhéadh an capall
ar siubhal uaim.3. I was coming here one
day with a young horse,
and just as I was under
the bridge a train went
round with a noise like
thunder, and only I was
prepared for it, the horse
would be away from me.4. Bhí sé sona nach bhfuair
sé ar siubhal.4. It was fortunate that he
did not get away.5. Nach iongantach an
tarann (= torann) ghní
trucaill ag dul faoi
dhroichead?5. What a wonderful noise
a cart makes going under
a bridge!6. Caidé an t-am bhéidheas
sinn sa mbaile?6. What time shall we be
at home?


L. 26


7. Bhí sinn dhá uair go leith
ag teacht amach, agus
glacfaidh sé trí uaire le
dul 'un a' bhaile.7. We were two and a-half
hours coming out, and
it will take three hours
to go home.8. A' dteanntochaidh sinn
go taoibh na láimhe clé
ag an chros-bhóthar seo?8. Shall we turn to the left
at this cross-road?9. Sin bóthar cnocach agus
rachaidh sinn ar aghaidh go
díreach, agus chá chasann
an oiread cnoc nó mullach
orainn.9. That is a hilly road, and
we shall go on straight,
and we shall not meet
so many hills or heights.10. Támuid sa mbaile arís
comh slán is bhí sinn riamh.10. We are at home again
a safe as ever.11. Tabhair an trucaill
thart go tigh an ghuail,
agus fág ann sin go
maidin é.11. Take the cart round to
the coal-house and leave
it there till morning.12. Tabhair an capall
isteach ann seo anois.12. Take the horse in here
now.13. Tabhair sop damh go
gcuimleochaidh mé an
t-allus de.13. Give me a wisp until I
wipe the sweat off him.14. Cuartochaidh sinn rud
innseach dúinn féin anois.14. We shall look for some-
thing for ourselves now.AG TREABHADH.PLOUGHING.1. Caidé tá le deanamh
indiú againn?1. What have we to do to-
day?2. Rachamuid síos agus toso-
chaidh sinn ag treabhadh
páirce na heórna.2. We shall go down and
commence to plough the
barley field.3. Rachaidh mise síos roimhe
leat, agus nuair thiocfas
tusa anuas, béidh an
béarna leagtha agam-
sa.3. I shall go down before
you, and when you come
down, I shall have the
gap knocked.


L. 27


4. Tá an pháirc seo i n-ór-
dughadh mhaith ar son
treabhtha indiú.4. This field is in good
order for ploughing to-
day.5. Caidé an taobh de'n
pháirc ar chóir dúinn a
thosughadh ann ar dtús?5. What side of the field
ought we to commence
in at first?6. Badh chóir dúinn a thosugh-
adh ann seo, agus sgríob a
thabhairt go dtí an cloidhe
thall.6. We should commence it
here, and take a scrape
to the far ditch.7. Nach mb'fheárr dúinn
tosughadh ag an taoibh
íochtrach agus a dhul suas
leis a' chloidhe thall?7. Would it not be better
to start at the lower side
and to go up along the
far ditch?8. Má threabhann tú ins an
áird sin, chá bhíonn áit do
cheann-iomaire agat.8. If you plough in that
direction, you will not
have place for a head-
land.9. A' bhfuil na croitcheachaibh
leat?9. Have you the swings?10. Cia acú de na capall-
aibh chuirfeas tú ar an
taoibh astoigh (istigh)?10. Which of the horses
will you put on the in-
side?11. An capall dubh, tá cuma
air go bhfuil sé níos cortha
ná an ceann eile.11. The black horse, he
appears to be more tired
than the other one.12. Tabhair greim ar a'
chéachta agus coinneochaidh
mise na córdaí.12. Hold the plough, and
I shall hold the reins.13. Caidé an áird i
dteanntochaidh mé iad?13. What direction shall I
turn them?14. Tiomáin thart an pháirc
iad, agus coinnigh tuairim
dhá shlait ó'n chloidhe iad.14. Drive them round the
field, and keep them
about two yards from the
ditch.15. Nuair thiocfas muinne
thart ann seo arís, teann-
tuigh suas go dtí an taobh
eile iad.15. When we come round
here again, turn them up
to the other side.


L. 28


16. Tá án talamh seo an-
tirim indiú; tá sé dh'á
ghearradh go réidh.16. This ground is very
dry to-day; it is cutting
smoothly.17. Féadann tú na córdaí
a thabhairt domh-sa; béidh
mise ar son a gcoing-
bheála ar a'n iúl leis a'
chéachta.17. You may give me the
reins now; I shall be
able to hold them along
with the plough.18. Coinnigh an capall go
maith ins an eitrin.18. Keep the horse well in
the furrow.19. Caidé an talamh tá 'san
pháirc seo?19. What is the area of
this field? (Lit., What
land is in this field?)20. Tá ácra go leith.20. An acre and a half.21. A' mbéidh sinn ar son a
threabhtha i dtrí lá?21. Shall we be able to
plough it in three days?22. Má choinnigheann an aim-
sir go maith, treabhfaidh
sinn i dtrí lá go leith í.22. If the weather keeps
good we shall plough it
in three and a half days.23. Caidé an bárr is cóir
a chur innte (inntí)?23. What crop should be
planted in it?24. Is fhéarr duinn coirce
chur innte i mbliadhna
agus béidh sí níos fusa a
shaothrughadh ar a' bhliadhain
seo chugainn.24. It is better to plant
oats in it this year, and
it will be easier to labour
next year.25. Dá mbéadh sí treabhtha
go maith anois, cha ghlac-
fadh sé morán fursuighthe
falughadh (folach) a chur
ar an choirce.25. If it were ploughed well
now, it would not take
much harrowing to cover
the oats.26. Dhéanfadh dhá sgríob ar
fad agus ceann trasna.26. Two rubs on the length
and one across would do.27. Bhfuil an maide seist-
righe (= seisrighe) sin dí-
reach?27. Is that beam straight?28. Má dhearcann tú as
seo air, shaoilfeá nach
raibh sé díreach.28. If you look from this
at it, you would think it
was not straight.


L. 29


29. Tá an cóltar sin dh'á
chaitheamh go maith.29. That coulter is wearing
well.30. Tá pláta an talaimh agus
pláta na taoibhe i bhfogus
do bheith caithte amach.30. The sole and side plates
are nearly worn out.31. Chá seasann na céachtaí
ghnídh siad anois an
caitheamh leis na sean-
céachtaíbh.31. The ploughs that are
made now do not stand
the wear like the old
ones.32. Tá na céachtaí úra seo
níos saoire agus níos éad-
truime.32. These new ploughs are
cheaper and lighter.33. Cá mhéad poll tá 'san
ráca?33. How many holes are
in the rack?34. Tá ocht bpuill ins an
cheann seo acht tá cuid
acú agus chán fhuil ionntú
acht sé puill.34. There are eight holes
in this one, but there are
some of them with only
six.35. Is féarr duit greim a
thabhairt ar na córdaíbh
go bhfuigfidh mé na
capaill teanntuighthe.35. It is better for you to
hold the reins until I get
the horses turned.36. Nuair rachfas sinn síos
chun a' cheann-iomaire
íochtraigh, féadann sinn
sgaoileadh amach agus dhul a
bhaile.36. When we go down to
the lower head-land we
may loose out and go
home.37. Tar ann seo go gcuid-
eochaidh mé suas ar a
chapall seo thú.37. Come here until I help
you up on this horse.38. Tarraingeochaidh mé an-
all chun a' claidhe é agus
gheobhaidh mé as sin ar a
dhruim.38. I shall pull him over to
the ditch and I shall get
from that on his back.39. Ná cuir ar sodar é, óir
tá sé cortha.39. Don't trot him, for he
is tired.40. Chán é go dtéarn
(= ndearna) sé obair
chruaidh ó lá.40. It is not that he did
hard work all day.


L. 30


AG BUALADH COIRCE.THRESHING.1. Cá bhfuil an súiste?1. Where is the flail?2. Chán fhuil agat acht an
lamhchrann; cá bhfuil an
buailteán?2. You have only the hand-
staff; where is the
“buailteán?”3. Béidh craiceann easgann
a cheithre orm le n-a
gceangladh.3. I shall want an eelskin
to tie them.4. Nach ndéanfadh an líon?4. Would the flax not do?5. Dhéanfadh go ceann ta-
maill; acht bíonn caitheamh
fada ins an chraiceann
easgann.5. It would do for a while;
but there is long wear in
the eel-skin.6. Spréidh na cáití ar an
bhall ghlas sin thall.6. Spread the sheets on
that green spot beyond.7. Nach bhfuil tú ag dul a
bhualadh sa sgioból?7. Are you not going to
thresh in the barn?8. Bhéidhinn plúchtha leis a'
dusta (= deannach) agus leis
an cháith.8. I would be smothered
with the dust and with
the chaff.9. Má thigeannan fhearthainn
orainn, caidé dhéanfas-
muid (sinn)?9. If the rain comes on
us, what shall we do?10. Má bhíonn fearthainn ar
bith, chá bhíonn acht cioth,
agus tig linn falughadh
(= folach) a chur ar an
choirce leis na cáitíbh.10. If we have rain at all,
it will be only a shower,
and we can cover the
oats with the sheets.11. An iad seo na cáití tá
'gat? Tá siad uilig
réabtha.11. Are these the sheets
you have? They are all
torn.12. Rachadh an coirce fríotú
(= tríotha) mar rachadh sé
fríd choigneóir.12. The corn would go
through them as it would
go through a riddle.13. Taem an snáthad sin
gcuirfidh mé snaidhm
ionntú.13. Give me that needle
until I stitch them.


L. 31


14. Cuir cloch ar an chóir-
neál sin, ar dhóigh nach
séideochaidh an ghaoth ar
siubhal é.14. Put a stone on that
corner, so that the wind
may not blow it away.15. Cuir síos a' doras ar
lár a' cháite.15. Put down the door
on the middle of the
sheet.16. An é sin buailteán
cuill atá 'gat?16. Is that a hazel “buail-
teán” you have?17. Cá mhéad buille bhuail-
feas sinn ar gach taoibh
de'n phurann (= phunann)?17. How many blows shall
we strike on each side of
the sheaf?18. Dhéanfaidh sé buillí: tá
an t-arbhar sin tirim
abaidh.18. Six blows will do: that
corn is dry and ripe.19. Cia sgaoilfeas na
purainn (= punainn)
duinn?19. Who will loose the
sheaves for us?20. An ghirrseach bheag sin
ag teacht anuas an
pháirc.20. That little girl coming
down the field.21. Nach bhfuil sise ag dul
a chrathadh an chocháin?21. Is not she going to
shake the straw?22. Dhéanfaidh sí an dá
chuid; acht gheobhaidh sí
duine eile a chuidiughadh
léite i ndéidh a' mheadhoin
lae.22. She will do both; but
she will get another to
help her after dinner.23. Tabhair aire agus ná
buail leis a' tsúiste mé.23. Mind and don't strike
me with the flail.24. Teanntochaidh sinn na
purainn (= punainn);
tá an taobh seo buailte
a sháith.24. We will turn the
sheaves; this side is
threshed enough.25. Cuir do chos chlé faoi'n
taoibh seo, agus cuir
ceann do shúiste ar an
taoibh eile agus teann-
tuigh iad.25. Put your left foot under
this side, and put the end
of your flail on the other
side and turn it.


L. 32


26. Tá tú ag eirghe uachtach;
shaoilfeadh duine go raibh
an purann (= punann)
sin céad ar chomhthrom
(= truime, meadhachan),
bhí tú comh fada sin d'á
theanntadh.26. You are getting un-
handy; one would think
that that sheaf was a
hundred-weight you were
so long turning it.27. Bhfeic tú an bhean thuas
ag an tigh ag sgairteadh
orainn a bhaile chuig nár
meadhon lae?27. Do you see the woman
up at the house calling
us home to our dinner?28. Chár mhothuigh mé an lá
seo ag dul thart.28. I did not feel this day
passing.29. Caith na súistí ann
sin agus cuir falughadh
(= folach) cocháin orthú.29. Throw the flails there
and cover them with
straw.30. Chán fhuil eagla ort go
ngoidfeár iad?30. You are not afraid they
will be stolen?31. Chán fhuil, acht chán maith
liom iad a bheith sgoilte
leis a' ghréin.31. No; but I do not like
them to be split by the
sun.32. Anois, a chailín, ná leig
na cearcaí 'chómhair a'
cháite, nó stróicfidh siad
an coirce fhríd an
fhéar.32. Now, girl, don't let the
hens near the sheet, or
they will tear the oats
through the grass.33. Má mhothuigheann tú
cioth ag teacht, cuir fal-
ughadh (= folac) ar a'
cháite.33. If you find a shower
coming, cover the sheet.34. Béidh an chruach bheag sin
uailte againn anocht.34. We shall have that
little stack threshed to-
night.35. Tá sí ar an taoibh thíos
de'n sgimheal anois, agus
badh chóir dó sin a bheith a
leith.35. It is below the eve now,
and that should be half
of it.36. Chá raibh mórán lucha ins
an chruaich sin.36. There were not many
mice in that stack.


L. 33


37. Chonnaic mé lochóg inntí
ar a' tseachtmhain seo
thart, agus is cosmhail gur
dhíbir sí na lucha.37. I saw a rat in it last
week, and likely it
banished the mice.38. Dhá mbéadh sí níos
foisge do'n uisge,
bhéadh níos mó lochógaí
inntí.38. If it had been nearer
to the water, there would
be more rats in it.39. A' mb'féarr dúinn
cruach a dhéanamh de'n
mhéad atá buailte 'gainn
anois?39. Would it be better for
us to make a stack of all
we have threshed now?40. Is féarr fanacht go
mbéidh sé uilig buailte
'gainn.40. It is better to wait
until it is all threshed.41. Líon suas an coirce sin
i mála.41. Fill that oats in a bag.42. Tá an gráinne sin
beag.42. That grain is small.43. Tá cuid dé módhmhar.43. Some of it is well-
formed.44. Ná leig do'n choirce
dul amach ó'n cháite.44. Don't let the oats go
out off the sheet.45. Gráinne de rachfas
amach, cruinneochaidh na
cearcaí suas é.45. The hens will pick up
any grain of it that goes
out.AR SGOIL.AT SCHOOL.1. Bhfuil na buachaillí (na
gasúir) uilig istigh?1. Are all the boys in?2. Seasadh an Treas Céim
thart i rang.2. Third Standard stand
round in a class.3. A' chéad bhuachaill, tabhair
na sglátaí amach do na
buachaillíbh agus do na
cailíníbh ins an Cheathramh-
adh Céim.3. First boy, give out slates
to the boys and girls in
Fourth Standard.


L. 34


4. Bhearaid (bhéarfad) cúig
bhimide dhaoibh go díreach
chun amharc ar bhur
gceachtannaibh.4. I shall just give you five
minutes to look at your
lessons.5. Bhfuil sibh uilig réidh?5. Are you all ready?6. Sgríobhaidh síos na focla
seo leanas.6. Write down the follow-
ing words.7. Má tá focal nach ceart
aige duine ar bith agaibh,
sgríobhadh sé amach trí
huaire é.7. If anyone had a word
wrong, let him write it
out three times.8. Sgríobhthar gach dearmad
trí huaire.8. Let each error be written
three times.9. Féadann buachaill ar
bith nach raibh dearmad
aige suidhe ann seo, agus a
cheacht a fhághail réidh.9. Any boy who had no
error may sit here and
get off his lesson.10. Béidh mé an-chruaidh ar
bhuachaill ar bith nach
mbéidh ar son mínighthe
na bhfocal a ársuighe
dhomh.10. I shall be very hard
on any boy who will not
be able to tell me the
meaning of the words.11. Ná cluinim níos mó
glóir ins na suidheacháin.11. Don't let me hear any
more noise in the seats.12. Má chluinim níos mó
cainte, béidhead ag dul
síos leis a' tslait.12. If I hear any more talk,
I shall be going down
with the rod.13. Tabhair aníos na sglátaí
anois.13. Take up the slates now.14. Coinnigidh socair anois
go nglaoidhfidh mé na
hainmneacha.14. Keep quiet now until
I call the rolls.15. Leig domh 'fheiceáil
anois caidé bhí sibh-se ins
na suidheacháin a dheanamh
ar a' leath-uair seo thart.15. Let me see now what
were you in the seats
doing this last half-hour.16. Badh chóir a thuilleadh a
bheith sgríobhtha agat 'san
aimsir.16. You should have more
written in the time.


L. 35


17. Tá i bhfad barraidheacht
sgríobhtha ag an chailín
seo.17. This girl has far too
much written.18. Chán maith liom smáil
a fheiceáil ar pháipeár
duine ar bith.18. I do not like to see
blots on anyone's paper.19. Shaoileas go dtiocfadh
leat sgríobhadh níos
féarr.19. I thought you could
write better.20. Seo sgríbhneóireacht
mhaith.20. This is good writing.21. Dearcaidh ar sgríbh-
neóireacht an bhuachalla
seo.21. See this boy's writing.22. Sin a' dóigh badh chóir a
sgríbhneóireacht a bheith
réidh aig gach haon
dhuine agaibh.22. This is how each of
you should have your
writing done.23. Cá bhfuil an páipéar
súighthe?23. Where is the blotting
paper?24. Triomuighidh bhur gcuid
leabhrán sgríobhtha.24. Dry your copies.25. Druididh anois iad agus
cuiridh go dtí an ceann
eile de'n suidheachán iad.25. Close them now and
send them to the other
end of the desk.26. Bhfuil sibh réidh ar son
athruighthe?26. Are you ready to
change?27. Éirighidh in bhur seasamh.27. Stand up.28. Buailidh cosa; siubh-
laidh.28. Mark time; march.29. Stadaidh (seasaidh).29. Halt.30. Sgríobhfaidh sibh-se ins na
suidheacháin rosg ar “An
chaitheamh aimsire is féarr
liom,” agus c.30. You in the desks will
write a composition on
“What pastime I like
best”, &c.31. Chán fhuil rosg fada a
cheithre orm-sa, acht caith-
sidh sé bheith ciallmhar
agus sgríobhadh go maith.31. I do not want a long
composition, but it must
be sensible and well
written.


L. 36


32. Sgríobhaidh tuairim lea-
thanach amháin.32. Write about one page.33. Tabhair aire a thosughadh
le cinn-litir.33. Remember to com-
mence with a capital
letter.34. Leis an bhuachaill bheag
sin atáim ag labhairt,
mar ghnídh sé dearmad ar
an chinn-litir gach a'n
lá.34. To that little boy I am
speaking, for he forgets
the capital letter every
day.35. Roinnidh bhur rosg i
n-altaibh beaga.35. Divide your composi-
tion into small para-
graphs.36. Léighfidh an Cúigeadh
Céim anois.36. The Fifth Class will
now read.37. Tosuigh, a' chéad bhuach-
aill (nó chailín).37. Commence first boy (or
girl).38. Ná léigh comh gasta sin.38. Don't read so quickly.39. Tá sin ró-ghasta go
fóil.39. That is too quick yet.40. Tá sin níos féarr; féach
agus léigh an chéad alt eile
mar sin.40. That is better; try and
read the next paragraph
like that.41. Déanfaidh sin anois.41. That will do now.42. Druid do leabhar anois
agus ársuigh damh id' fhoclaibh
fhéin caidé bhí tú a
léigheadh.42. Close your book now
and tell me in your own
words what you have
been reading.43. Tá tú ag dul ar fhea-
bhas in do léigheadh.43. You are improving in
your reading.44. Ar fhóglaim tú sin
aréir?44. Did you learn that last
night?45. An chéad bhuachaill (nó
chailín) eile.45. Next boy (or girl).46. Coinnigh do súil ar na
stadannaibh.46. Mind the stops.47. Caidé bhain duit - nach
dtig leat léigheadh níos
airde?47. What has happened to
you - can you not read
louder?


L. 37


48. Nach bhfuil aithne agat
ar an fhocal sin?48. Do you not know that
word?49. Litrigh é. Anois an
dtig leat a rádh?49. Spell it. Now can you
say it?50. Ársuigh damh anois
caidé an míniughadh atá
leis.50. Tell me now what
meaning has it.51. A' bhfuil sé ceart?51. Is he right?52. Má shaoileann duine ar
bith nach bhfuil sé ceart,
cuireadh sé suas a lámh.52. If any boy thinks he is
not right, let him hold
up his hand.53. Chán fheicim lámha ar bith
tógtha.53. I don't see any hands
up.54. Ná bí (= bíodh) an
oiread sin práidhinne
ort, agus bainfidh tú
amach an chiall níos
féarr.4. Don't be in such a
hurry, and you will take
the sense out better.55. Léigh an abairt sin arís.55. Read that sentence
again.56. Léigh thríd an cheacht sin
go cúramach, óir caithfidh
sibh alt a sgríobhadh air
ar ball.56. Read over that lesson
carefully, as you must
write an essay on it after
a while.57. A' bhfuil bhur rosg réidh
agaibh?57. Have you your com-
position finished?58. Badh chóir a thuilleadh a
bheith déanta agad-sa.58. You should have more
done.59. Chán fhuil mórán céille
ins an mhéad atá sgríobh-
tha agad.59. There is not much
sense in what you have
written.60. Chán fhuil sé seo i bhfad
níos féarr, acht atá na
hailt córuighthe go deas.60. This is not much better,
but the paragraphs are
nicely arranged.61. Tá sé sin go maith.61. That is good.62. Tá sé seo go maith
fósta (= fós).62. This is good also.63. Seo an ceann is féarr
a chas orm go seadh.63. This is the best I have
met yet.


L. 38


64. Chán fhuil an buachaill
seo ró-chúramach fa'n
dóigh a chaitheas sé a chuid
dubhaigh.64. This boy is not very
careful of how he uses
his ink.65. Tá smáil deasa toighte
agat-sa.65. You have very nice
blots.66. Maith, cosmhail, olc.66. Good, middling, bad.67. Féadann sibh dul amach
chun spóirt a dhéanamh
anois.67. You may go out to
play now.68. Bhfuil na sglátaí uilig
cruinn?68. Are all the slates col-
lected?69. Caithfidh sibh tosughadh
ar an ríomhaireacht nuair
thiocfas sibh isteach.69. You must commence
the arithmetic when you
come in.